Realizacja zadań oświatowych - sprawozdania

Liczba odwiedzających: 2481
W załącznikach przedstawiamy sprawozdania z realizacji zadań oświatowych w poszczególnych latach szkolnych.

Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w danym roku szkolnym wynika obecnie z dyspozycji art. 11ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.– Prawo oświatowe.
W celu wywiązania się z powyższego zobowiązania ustawowego corocznie przygotowane są informacje na temat realizacji zadań oświatowych w gminie Wieliszew, z uwzględnieniem:
- wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceum,
- działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

- nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty.