Centrum Usług Wspólnych w Wieliszewie

Liczba odwiedzających: 9579

Zakres działalności Centrum Usług Wspólnych w Wieliszewie:

Centrum Usług Wspólnych w Wieliszewie zostało utworzone w celu prowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek oświatowych z terenu gminy Wieliszew.

Działania Centrum zakresie obsługi administracyjnej obejmują:
1) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, likwidacją szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wieliszew,
2) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
3) prowadzenie rejestru żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.
4) opracowywanie projektów uchwał dotyczących oświaty,
5) koordynowanie prac związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
6) przygotowywanie analiz projektów arkuszy organizacyjnych,
7) prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora, wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego szkoły lub placówki,
8) wykonywanie zestawień statystycznych oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań ustalonych w odrębnych przepisach,
9) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem dokształcania zawodowego nauczycieli,
10) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów w ramach Programu Stypendialnego w Gminie Wieliszew oraz nagród dla uzdolnionych uczniów w zakresie edukacji, kultury i sportu,
11) prowadzenie spraw związanych z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży szkół prowadzonych przez Gminę Wieliszew.

Działania Centrum w zakresie obsługi kadrowej Centrum i jednostek obsługiwanych to:
1) prowadzenie akt osobowych pracowników Centrum oraz dyrektorów placówek obsługiwanych,
2) rozliczanie wynagrodzeń i innych należności z tytułu zawartych stosunków pracy i umów cywilno prawnych,
3) ewidencjonowanie danych o wynagrodzeniach,

Działania Centrum w zakresie obsługi finansowej obejmują w szczególności:
1) zapewnienie obsługi finansowo księgowej Centrum i jednostek obsługiwanych,
2) prowadzenie gospodarki finansowej Centrum oraz jednostek obsługiwanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą o rachunkowości, ustawą o finansach publicznych oraz z przepisami wykonawczymi dotyczącymi jednostek budżetowych,
3) planowanie zadań, statystyka oraz sporządzanie dla każdej jednostki odrębnie wymaganych sprawozdań finansowych i budżetowych oraz rozliczeń w zakresie zadań rzeczowych, funduszu płac, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
4) opracowywanie planów finansowych Centrum oraz współpraca z kierownikami jednostek obsługiwanych w zakresie sporządzania planów finansowych tych jednostek,
5) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji niepublicznym szkołom i placówkom będącym w ewidencjach i rejestrach prowadzonych przez Gminę Wieliszew oraz rozliczeń w tym zakresie między Gminą Wieliszew a innymi gminami.

Pracownicy Centrum:

Jerzy Iwański - dyrektor, tel. 22 782 29 93; e-mail: dyrektor_cuw@wieliszew.pl
Elżbieta Tabor - główny księgowy, tel. 22 782 29 94; e-mail: etabor@wieliszew.pl
Monika Boryszewska - zastępca głównego księgowego, tel. 22 782 29 97; e-mail: mboryszewska@wieliszew.pl
Helena Afek - pracownik administracyjny do spraw księgowości, tel. 22 782 29 98; e-mail: hafek@wieliszew.pl
Małgorzata Beśka - podinspektor do spraw płac, tel. 22 782 29 96; mbeska@wieliszew.pl
Agnieszka Kałdon - starszy inspektor do spraw płac, tel. 22 782 29 96; e-mail: akaldon@wieliszew.pl
Dorota Stodolak - inspektor do spraw księgowości, tel. 22 782 29 95; e-mail: dstodolak@wieliszew.pl
Łukasz Krupiński - podinspektor do spraw administracji i oświaty, tel. 22 782 29 91; e-mail: lkrupinski@wieliszew.pl
Aneta Olendrzyńska - główny specjalista do spraw oświaty, tel. 22 782 29 99; e-mail: aolendrzynska@wieliszew.pl
Kamil Fonder - referent do spraw księgowości; e-mail: kfonder@wieliszew.pl


e-mail: cuw@wieliszew.pl