O nas

Liczba odwiedzających: 2005
Zakres działalności Centrum Usług Wspólnych w Wieliszewie:

Centrum Usług Wspólnych w Wieliszewie zostało utworzone w celu prowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek oświatowych z terenu gminy Wieliszew.

Działania Centrum zakresie obsługi administracyjnej organów Gminy Wieliszew obejmują:
1) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, likwidacją szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wieliszew,
2) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
3) prowadzenie rejestru żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.
4) opracowywanie projektów uchwał dotyczących oświaty,
5) koordynowanie prac związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
6) przygotowywanie analiz projektów arkuszy organizacyjnych,
7) prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora, wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego szkoły lub placówki,
8) wykonywanie zestawień statystycznych oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań ustalonych w odrębnych przepisach,
9) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem dokształcania zawodowego nauczycieli,
10) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów w ramach Programu Stypendialnego w Gminie Wieliszew oraz nagród dla uzdolnionych uczniów w zakresie edukacji, kultury i sportu,
11) prowadzenie spraw związanych z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży szkół prowadzonych przez Gminę Wieliszew.

Działania Centrum w zakresie obsługi kadrowej Centrum i jednostek obsługiwanych obejmują:
1) prowadzenie akt osobowych pracowników Centrum oraz dyrektorów placówek obsługiwanych,
2) rozliczanie wynagrodzeń i innych należności z tytułu zawartych stosunków pracy i umów cywilno prawnych,
3) ewidencjonowanie danych o wynagrodzeniach,

Działania Centrum w zakresie obsługi finansowej obejmują w szczególności:
1) zapewnienie obsługi finansowo księgowej Centrum i jednostek obsługiwanych,
2) prowadzenie gospodarki finansowej Centrum oraz jednostek obsługiwanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą o rachunkowości, ustawą o finansach publicznych oraz z przepisami wykonawczymi dotyczącymi jednostek budżetowych,
3) planowanie zadań, statystyka oraz sporządzanie dla każdej jednostki odrębnie wymaganych sprawozdań finansowych i budżetowych oraz rozliczeń w zakresie zadań rzeczowych, funduszu płac, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
4) opracowywanie planów finansowych Centrum oraz współpraca z kierownikami jednostek obsługiwanych w zakresie sporządzania planów finansowych tych jednostek,
5) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji niepublicznym szkołom i placówkom będącym w ewidencjach i rejestrach prowadzonych przez Gminę Wieliszew oraz rozliczeń w tym zakresie między Gminą Wieliszew a innymi gminami.