Dofinansowanie kształcenia młodocianych

Liczba odwiedzających: 2329
Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) dofinansowanie kosztów kształcenia przysługuje pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1.

Wysokość dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia i wynosi:
1. w przypadku nauki zawodu – do 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,
2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Na podstawie art. 122 ust. 11 ustawy Prawo oświatowe dofinansowanie, o którym mowa wyżej, udzielane podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 i Dz. U. z 2016 r. poz. 1948) stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).
Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy (wzór wniosku) złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Do wniosku należy dołączyć :
• kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji narodowej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2010r., Nr 244, poz. 1626 ze zm.)
• kopię umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
• kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego ukończenie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie stosownego egzaminu, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu przez młodocianego pracownika,
• dokumenty potwierdzające krótszy/dłuższy niż 36 miesięcy okres kształcenia,
• dokument potwierdzający posiadanie statusu pracodawcy lub dokument, z którego wynika, ze wniosek jest składany przez osobę uprawnioną do działania w imieniu podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, np. pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika,
• zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości takiej pomocy otrzymanej w tym okresie (wzór oświadczenia), albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (wzór oświadczenia),
• formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, (wzór formularza i instrukcja wypełniania) według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311 ze zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r., poz. 2010 ze zm.) w § 3a zobowiązuje pracodawców do zawiadomienia Wójta Gminy o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem. Nawiązując do powyższego, prosimy wszystkich pracodawców o informowanie (wzór zawiadomienia), o zawarciu umowy z młodocianymi pracownikami zamieszkującym na terenie Gminy Wieliszew, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.