Awans zawodowy nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego - nauczyciel początkujący

Liczba odwiedzających: 575
Do pobrania:
Wniosek_o_podjęcie_postępowania_egzaminacyjnego

Awans zawodowy nauczycieli regulują przepisy Rozdziału 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.; dalej „KN”). Poniżej przedstawiamy zarys najważniejszych informacji.
Ustawa definiuje dwa stopnie awansu zawodowego (art. 9a ust. 1 KN):
 • nauczyciel mianowany,
 • nauczyciel dyplomowany.
Nauczyciel zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami, który rozpoczyna pracę w szkole, uzyskuje status nauczyciela początkującego (nie jest to stopień awansu zawodowego) i odbywa przygotowanie do zawodu nauczyciela (art. 9a ust. 2 KN).
Warunkiem nadania nauczycielowi stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, odbycie przygotowania do zawodu nauczyciela, posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy uzyskanej w ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela, uzyskanie pozytywnej opinii o przeprowadzonych zajęciach oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną (art. 9b ust. 1 KN). Nauczycielom spełniającym powyższe warunki w drodze decyzji administracyjnej stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nadaje organ prowadzący szkołę (art. 9b ust. 4). Gmina Wieliszew jest organem prowadzącym dla pięciu przedszkoli, sześciu szkół podstawowych i Zespołu Szkół w Komornicy. Pełna lista jednostek dostępna jest tutaj.
Komisja egzaminacyjna przeprowadza postępowanie egzaminacyjne na wniosek nauczyciela skierowany do Wójta Gminy (art. 9b ust. 2). W przypadku wniosków złożonych:
 • do dnia 30 czerwca danego roku - Wójt wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku (art. 9b ust. 3 KN);
 • do dnia 31 października danego roku – Wójt wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku (art. 9b ust. 3a KN).
Dokumenty, które załącza się do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2022 r. poz. 1914). Zgodnie z § 4 ww. rozporządzenia, do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego dołącza się:
 1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 2. zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające:
  1. informację o odbyciu przez nauczyciela przygotowania do zawodu nauczyciela, wymiarze zatrudnienia nauczyciela i nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w okresie odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela, wraz ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał przygotowanie do zawodu nauczyciela,
  2. w przypadku nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu nauczyciela w skróconym wymiarze 2 lat i 9 miesięcy - informację o przyczynie skrócenia wymiaru przygotowania do zawodu nauczyciela oraz wyrażeniu zgody przez dyrektora szkoły na odbywanie przez nauczyciela przygotowania do zawodu w skróconym wymiarze (w przypadkach, kiedy taka zgoda jest wymagana)
  3. informację o odbyciu przez nauczyciela dodatkowego przygotowania do zawodu (w przypadkach, w których odbycie dodatkowego przygotowania jest wymagane)
 3. kopię karty oceny pracy zawierającą co najmniej ocenę dobrą, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 4. kopię pozytywnej opinii o przeprowadzonych zajęciach, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.
Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego według ww. przepisów:
 1. nauczyciele zatrudniani w szkole począwszy od 1 września 2022 r.,
 2. nauczyciele zatrudnieni w szkole przed 1 września 2022 r., którzy do 31 sierpnia 2022 r. nie uzyskali stopnia nauczyciela kontraktowego,
 3. nauczyciele zatrudnieni w szkole przed 1 września 2022 r., którzy do 31 sierpnia 2022 r. uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego lecz do 31 sierpnia 2027 r. nie uzyskają stopnia nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762).