Oferta edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego w Komornicy.

Data: 12.03.2024 r., godz. 09.30    668
Serdecznie zapraszamy Kandydatów i Rodziców do zapoznania się z naszą szkołą, kierunkami kształcenia oraz szczegółową ofertą edukacyjną.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. mjra Konstantego Mikołaja Radziwiłła
w Komornicy
ul. Nasielska 7, 05-135 Wieliszew
tel. 22 7742021; e-mail: zsw@wieliszew.pl  
www.zspkomornica.szkolnastrona.pl 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025 
Proponowane kierunki kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym:

 • Oddział przygotowania wojskowego – klasa wojskowa pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej

- uzupełnienie profilu – przedmiot: Przygotowanie wojskowe

Oddział przygotowania wojskowego objęty jest patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. Zajęcia realizowane są na podstawie programu MON, szkolenie praktyczne prowadzi kadra 2. Mazowieckiego Pułku Saperów w Nowym Dworze Mazowieckim. W programie klasy: szkolenie praktyczne na terenie jednostki wojskowej, możliwość udziału w dodatkowych zajęciach z podstaw strzelectwa na szkolnej strzelnicy sportowej oraz w zawodach i konkursach związanych ze specyfiką klasy. W ramach wychowania fizycznego odbywają się zajęcia samoobrony, prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora (czwarty stopień mistrzowski aikido). W takcie nauki uczniowie mają możliwość korzystania z obiektów wojskowych, odbycia skróconej służby przygotowawczej do wojska oraz mają zagwarantowane nowe, bezpłatne umundurowanie. Po ukończeniu szkoły absolwenci są przygotowani do służby w jednostkach Sił Zbrojnych i Wojsk Obrony Terytorialnej, mają także zapewnione dodatkowe punkty rekrutacyjne przy aplikowaniu na uczelnie wojskowe. 

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

 • język angielski 
 • wiedza o społeczeństwie    

Drugi język obcy (realizowany od podstaw):

 • język niemiecki

Przedmioty punktowane przy rekrutacji:

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • wiedza o społeczeństwie

Uwaga! 
Rekrutacja do oddziału przygotowania wojskowego obejmuje test sprawności fizycznej. Termin przeprowadzenia testu wraz z wykazem ćwiczeń zostanie podany do wiadomości w późniejszym terminie.

 

 • Bezpieczeństwo i porządek publiczny - klasa policyjna

- uzupełnienie profilu – przedmiot: Wiedza o policji

Klasa policyjna objęta jest patronatem Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Zajęcia z zakresu wiedzy o policji realizowane są przez wykwalifikowaną kadrę (czynnych oraz emerytowanych funkcjonariuszy policji, m. in byłego wykładowcę CSP w Legionowie, specjalistę z zakresu kryminalistyki) – na podstawie autorskiego programu nauczania. 
W programie klasy: szkolenie praktyczne, możliwość udziału w dodatkowych zajęciach z podstaw strzelectwa na strzelnicy sportowej, jak również w zawodach i konkursach związanych ze specyfiką klasy. W ramach wychowania fizycznego odbywają się zajęcia samoobrony, prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora (czwarty stopień mistrzowski aikido).

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

 • język angielski 
 • wiedza o społeczeństwie    

Drugi język obcy (realizowany od podstaw):

 • język niemiecki 

Przedmioty punktowane przy rekrutacji:

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • wiedza o społeczeństwie 

 

 •  Służba pożarnicza – klasa pożarnicza

- uzupełnienie profilu – przedmiot: Edukacja pożarnicza 

Klasa strażacka objęta jest patronatem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie. Zajęcia z zakresu edukacji pożarniczej realizowane są przez wykwalifikowaną kadrę – na podstawie autorskiego programu nauczania, we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Wieliszewie. Szkolenie praktyczne dla uczniów odbywa się w siedzibie Straży Pożarnej w Legionowie. W programie klasy: szkolenie praktyczne, możliwość udziału w dodatkowych zajęciach z podstaw strzelectwa na strzelnicy sportowej, jak również w zawodach i konkursach związanych ze specyfiką klasy. 

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

 • język angielski
 • wiedza o społeczeństwie    

Drugi język obcy (realizowany od podstaw):

 • jęz. niemiecki

Przedmioty punktowane przy rekrutacji:

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • wiedza o społeczeństwie

 

 • Klasa prawnicza

- uzupełnienie profilu – przedmiot: Podstawy prawa 

Zajęcia w klasie prawniczej prowadzone są w oparciu o autorski program nauczania, który został opracowany w taki sposób, aby przybliżyć uczniom zasady i reguły tworzenia
i stosowania prawa. Zdobyta wiedza będzie pomocna dla tych wszystkich uczniów, którzy zdecydują się kontynuować naukę na studiach prawniczych. Dzięki omówieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym uczniowie otrzymają niezbędną wiedzę niezbędną do uzyskania prawa jazdy. Mają również możliwość uczestnictwa w zajęciach, konkursach
i projektach związanych ze specyfiką klasy. Zajęcia z podstaw prawa prowadzone są przez oficera policji z długoletnim stażem służby.

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

 • język angielski
 • - historia

Drugi język obcy (realizowany od podstaw):

 •  język niemiecki

Przedmioty punktowane przy rekrutacji:

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • historia

Szkoła dysponuje dobrze wyposażoną bazą.  Na terenie liceum znajdują się:
- internat  
- strzelnica sportowa
- pełnowymiarowy stadion 
- sala do zajęć samoobrony
- siłownia
- stołówka

Szkoła współpracuje z: Ministerstwem Obrony Narodowej, 9. Brygadą Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w Białobrzegach,
2. Mazowieckim Pułkiem Saperów w Nowym Dworze Mazowieckim, Centrum Szkolenia Informatyki i Łączności w Zegrzu, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Komendą Powiatową Policji w Legionowie, Komendą Powiatową Straży Pożarnej w Legionowie, Ochotniczą Strażą Pożarną w Wieliszewie, Instytutem Pamięci Narodowej.

Uczniowie szkoły zajmują wysokie miejsca we współzawodnictwie sportowym na szczeblu powiatowym i regionalnym (tytuł Mistrza Sportu Powiatu Legionowskiego). Młodzież odnosi również liczne sukcesy w ogólnopolskich projektach historycznych pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej i uczestniczy w ważnych uroczystościach i obchodach
o charakterze patriotycznym.

 

Dzień Otwarty dla Kandydatów do naszej szkoły odbędzie się 10 kwietnia 2024 r. o godz. 17.00 w siedzibie liceum - Komornica ul. Nasielska 7

Harmonogram oraz zasady naboru do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025 znajdują się na szkolnej stronie internetowej www.zspkomornica.szkolnastrona.pl  w zakładce „Rekrutacja”.                        

Serdecznie zapraszamy do szkoły z tradycją !