Opieka stomatologiczna dla uczniów

Data: 07.06.2023 r., godz. 15.25    572
Rozpoczęto realizację opieki stomatologicznej nad uczniami.
Na mocy Porozumienia z dnia 01.06.2023 r. zawartego pomiędzy Gminą Wieliszew a ZOZ ,,Legionowo” Sp. z o. o. rozpoczęto realizację opieki stomatologicznej nad uczniami szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieliszew.
Zgodnie z art. 2 ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami opieka realizowana jest dla uczniów szkół i obejmuje:
- Opiekę stomatologiczną do ukończenia 18. roku życia,
- Promocję zdrowia,
- Profilaktyczną opiekę zdrowotną do ukończenia 19. roku życia.
Świadczenia opieki stomatologicznej są nielimitowane, finansowane ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia i są udzielane poza kolejnością wynikającą z kolejki pacjentów oczekujących.

Świadczenia opieki stomatologicznej są realizowane w gabinecie stomatologicznym Zespołu Opieki Zdrowotnej Legionowo Sp. z o. o. przy ul. Sowińskiego 4 w Legionowie.
Zapisy na wizyty pod nr tel. 22 774 51 51

Opiekę stomatologiczną nad uczniami sprawują zatrudnieni w Przychodni higienistka stomatologiczna oraz lekarze dentyści spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.