Informacja dotycząca organizacji dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach

Data: 07.06.2023 r., godz. 15.10    482
Organizacja pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie wakacji.
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że organizacja dyżuru wakacyjnego wynika z dwóch przesłanek. Z jednej strony, w miesiącach wakacyjnych okresowo powstaje możliwość udostępnienia miejsc w przedszkolach dzieciom spoza listy wychowanków, ponieważ część rodziców, których dzieci są zapisane do przedszkola, nie korzysta w tym czasie z opieki przedszkolnej (np. z powodu wyjazdów wakacyjnych). Z drugiej strony, dyrektorzy przedszkoli wspólnie z radami rodziców wnioskują o ustalenie przerwy w pracy przedszkola. Przerwy w pracy są niezbędne. W tym czasie wykonywanie są w budynkach prace remontowe i konserwacyjne. Ponadto, dyrektorzy przedszkoli są zobowiązani udzielić pracownikom urlopu wypoczynkowego. Pracownik pedagogiczny ma prawo do 35 dni urlopu. W praktyce oznacza to, że w miesiącach wakacyjnych każde przedszkole i oddział przedszkolny w szkole podstawowej pracuje przez ok. ¼ okresu wakacji. W tej sytuacji planujemy dyżur w taki sposób, aby w każdym czasie na terenie Gminy pracowało co najmniej jedno przedszkole i oddziały przedszkolne w jednej szkole podstawowej. Wykorzystujemy wszystkie posiadane zasoby w celu zapewnienia maksymalnej liczby miejsc wychowania przedszkolnego w okresie wakacji, jednak z przyczyn wymienionych powyżej, liczba miejsc, którą Gmina może udostępnić w ramach dyżuru, jest ograniczona.

Jednocześnie chcielibyśmy zaznaczyć, że Gmina jako organ prowadzący przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nie jest zobowiązana przepisami prawa do organizacji dyżuru. Przedszkole natomiast jako placówka nieferyjna ma prawo do przerwy w pracy, co wynika wprost z § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502). Przerwę ustala organ prowadzący przedszkole, jednak wniosek o jej ustalenie (obejmujący m.in. wskazanie przewidywanego terminu przerwy) składają wspólnie dyrektor przedszkola i rada rodziców. Działania Gminy są zatem zgodne z przepisami prawa, a także uwzględniają wolę organów reprezentujących Państwa Rodziców wyrażoną w ww. wnioskach.

Informacja na temat zasad organizacji dyżuru, harmonogramu dyżuru i terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych dostępna jest na stronie https://edukacja.wieliszew.pl/info/zawartosc/53/