Parada Talentów uczniów szkół wieliszewskich
Parada Talentów uczniów szkół wieliszewskich
Urząd Gminy Wieliszew
Urząd Gminy Wieliszew
Zielona Szkoła - wizyta uczniów szkół wieliszewskich w Gdańsku
Zielona Szkoła - wizyta uczniów szkół wieliszewskich w Gdańsku

Jesteś tutaj:

Awans zawodowy – zmiany od 1 września 2018 r.

625
Awans zawodowy nauczyciela po 1 września 2018 r.

Nauczyciele zatrudnieni w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, zostaną objęci przepisami ustawy – Karta Nauczyciela i będą mogli ubiegać się o kolejne stopnie awansu zawodowego.
Nauczyciele akademiccy, posiadający stopień naukowy oraz legitymujący się co najmniej 5-letnim okresem pracy w szkole wyższej, z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskają stopień nauczyciela mianowanego.
Staż na stopień awansu kontraktowego będzie trwał rok i dziewięć miesięcy. Z osobą posiadającą wymagane kwalifikacje, rozpoczynającą pracę w szkole, stosunek pracy będzie nawiązywany na podstawie umowy o pracę na czas określony obejmujący 2 lata szkolne w celu odbycia stażu wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.
Rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego będzie możliwe po przepracowaniu w szkole co najmniej 3 lat (dotychczas 2 lata) od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.
Rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego będzie możliwe po przepracowaniu w szkole co najmniej 4 lat (dotychczas rok) od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego.
W przypadku przywrócenia nauczyciela do pracy, do stażu zaliczać się będzie okres stażu odbytego przed rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy.
W miejsce projektu oceny dorobku zawodowego, opiekun stażu będzie opracowywał opinię o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu.
Ocena pracy, uwzględniająca m. in. dorobek zawodowy nauczyciela za okres stażu, zastąpi dotychczasową ocenę dorobku zawodowego nauczyciela. Nauczyciel będzie mógł ubiegać się o wyższy stopień awansu, jeżeli otrzyma co najmniej dobrą ocenę pracy.
Ocena pracy będzie miała również wpływ na długość ścieżki awansu zawodowego. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany, legitymujący się wyróżniającą oceną pracy, będzie mógł rozpocząć staż na kolejny stopień awansu zawodowego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.
Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana przez komisję kwalifikacyjną złożoną z przedstawicieli szkoły zostanie zastąpiona egzaminem przeprowadzanym przez komisję egzaminacyjną w następującym składzie: dyrektor lub wicedyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, ekspert z listy ekspertów oraz opiekun stażu.
Wydłużono ścieżkę awansu zawodowego dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły posiadający na tym stanowisku nieprzerwany okres pracy wynoszący co najmniej 3 lata, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora co najmniej 2 lata oraz legitymujący się wyróżniającą oceną pracy, będzie mógł złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego po upływie 5 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora po upływie 4 lat.
Wskazano, że organem wyższego stopnia w stosunku do dyrektora szkoły, który jest jednocześnie osobą prowadzącą szkołę – będzie organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Przepisy przejściowe dotyczące awansu zawodowego wynikające z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Nauczyciele zatrudnieni w dniu 1 września 2018 r. w szkole, posiadający stopień naukowy oraz legitymujący się co najmniej pięcioletnim okresem pracy w szkole wyższej, z tym dniem uzyskują z mocy prawa stopień nauczyciela mianowanego, chyba że już uzyskali ten stopień na podstawie przepisów dotychczasowych (art. 124).
Staż na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela rozpoczęty i niezakończony przed dniem 1 września 2018 r. jest odbywany według dotychczasowych przepisów (art. 125).
Do postępowań o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 września 2018 r., stosuje się przepisy dotychczasowe (art. 126).
W przypadku nauczycieli, którzy zakończyli staż na kolejny stopień awansu zawodowego przed dniem 1 września 2018 r., lecz do tego dnia nie otrzymali oceny dorobku zawodowego za okres stażu lub nie złożyli wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu jest dokonywana oraz postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne jest prowadzone według dotychczasowych przepisów (art. 127).
W przypadku nauczyciela stażysty, który w dniu 1 września 2018 r. odbywa staż na kolejny stopień awansu zawodowego, rozpoczęty z początkiem roku szkolnego 2017/2018, ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu jest dokonywana oraz postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego jest prowadzone według dotychczasowych przepisów (art. 128).
W przypadku nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego, który do dnia 1 września 2018 r. w trakcie odbywania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego zmienił miejsce zatrudnienia i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego, ocena ta jest uwzględniana do oceny pracy dokonywanej po zakończeniu całego stażu (art. 129).
W roku szkolnym 2018/2019 nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego, jeżeli legitymuje się co najmniej dwuletnim okresem pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego (art. 130). 

UWAGA
1) W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) do załączników, które należy dołączyć do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dodano wzór oświadczenie nauczyciela dotyczącego Jego danych osobowych (wzór oświadczenia w załącznikach).