Program Stypendialny w Gminie Wieliszew

Liczba odwiedzających: 1702

Stypendia dla uczniów
Mogą się o nie ubiegać uczniowie publicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Wieliszew, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. Wymagania, z których należy spełnić dwa, to:
- co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania i wysoka średnia ocen (5,6 - uczniowie szkoły podstawowej, 5,0 - uczniowie szkoły ponadpodstawowej),
- najwyższe wyniki na sprawdzianie lub egzaminie zewnętrznym (nie mniej niż 95% maksymalnej liczby punktów),

- osiągnięcia na szczeblu co najmniej wojewódzkim, w co najmniej jednej dziedzinie, potwierdzone najwyższą oceną z przedmiotu związanego z tą dziedziną oraz uzyskaniem tytułu laureata olimpiady lub konkursu.
Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń lub uczęszczał absolwent szkoły w terminie do 15 września każdego roku kalendarzowego.
 
Stypendia dla studentów

Studenci - mieszkańcy Gminy Wieliszew mogą otrzymać nawet 3 500 zł jednorazowego stypendium naukowego od gminy. Uwzględniane jest to czy osoba:
- jest uczniem studiów dziennych (licencjackich, magisterskich lub inżynierskich),
- nie ukończyła 25. roku życia,
- nie powtarzała żadnego roku studiów,

- ma wysoką średnią – powyżej 4,7,

- w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku aktywnie brała udział w programach, projektach naukowych, konferencjach, warsztatach spotkaniach na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim lub w przedsięwzięciach na rzecz gminy Wieliszew i jej mieszkańców,

- zaliczyła I rok studiów, 
- nie przebywała na urlopie, który przerywa tok studiów.
Termin składania wniosków: - do 5 maja i do 5 listopada każdego roku kalendarzowego.

Stypendia artystyczne
Osoby szczególnie wyróżniające się w dziedzinie twórczości artystycznej otrzymują stypendia artystyczne. Może je otrzymać mieszkaniec gminy Wieliszew, który posiada osiągnięcia i sukcesy w konkursach i przeglądach artystycznych na szczeblu co najmniej powiatowym.
Stypendium jest wypłacane jednorazowo w wysokości nie przekraczającej kwoty 3 000 zł. Ta sama osoba może otrzymać stypendium dwukrotnie w okresie pięciu lat (od daty przyznania stypendium po raz pierwszy).
Wnioski o stypendium można składać do 10 lipca każdego roku kalendarzowego.
 
Stypendia sportowe
Zawodnicy, osiągający sukcesy sportowe we współzawodnictwie na poziomie międzynarodowym i krajowym, mogą otrzymać stypendia sportowe. Jest to wyróżnienie przyznawane zawodnikom spełniającym poniższe kryteria:
- posiada aktualną kartę zgłoszenia, licencję (lub inny dokument) uprawniający do startu w zawodach,
- osiąga bardzo wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym (wyszczególnione w regulaminie);
- jest mieszkańcem Gminy Wieliszew lub jest zrzeszony w klubie mającym siedzibę na terenie gminy
Stypendium sportowe dla szczególnie uzdolnionych sportowców może być przyznane w formie:
- stypendium wspierającego udział zawodnika w zawodach sportowych,
- stypendium za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
Stypendium jest wypłacane jednorazowo w kwocie nie większej niż 3 000 zł.
Termin składania wniosków: - do 10 stycznia i do 10 lipca każdego roku kalendarzowego.
 
Zainteresowanych szczegółami przyznawania i przekazywania wsparcia stypendialnego, terminami składania wniosków w celu otrzymania poszczególnych stypendiów proszę o zapoznanie z Programem i niezbędnymi dokumentami.
 
Warunkiem wypłaty stypendium jest dostarczenie do siedziby Centrum Usług Wspólnych w Wieliszewie, ul. Janusza Kusocińskiego 1 wypełnionego i podpisanego oświadczenia do celów podatkowych. Oświadczenie można dostarczyć w formie papierowej lub przesłać jako dokument elektroniczny w formacie PDF, opatrzony podpisem zaufanym lub kwalifikowanym, za pośrednictwem ePUAP lub na adres cuw@wieliszew.pl
 
Wzór oświadczenia:
 
 
Uchwała Rady Gminy Wieliszew:
 
Wzory wniosków o stypendia: