Wpis do ewidencji szkół niepublicznych.

Liczba odwiedzających: 623
Wpis do ewidencji szkół niepublicznych
prowadzonej przez Gminę Wieliszew


Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082; dalej „Prawo oświatowe”)
2) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 584)
3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2020 r. poz. 1520)
4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604)
5) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977)
6) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289)
7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1591)

Ewidencja szkół niepublicznych prowadzona przez Gminę Wieliszew obejmuje niepubliczne:
1) przedszkola
2) szkoły podstawowe

Niepubliczne szkoły i przedszkola mogą zakładać osoby prawne i osoby fizyczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Zgłoszenie do ewidencji zawiera:
1) oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby;
2) określenie odpowiednio typu lub rodzaju szkoły oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania;
3) w przypadku szkoły podstawowej - informację, 1) czy szkoła jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży czy dla dorosłych oraz 2) czy w szkole będzie zorganizowany oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne;
4) wskazanie adresu siedziby szkoły oraz innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jeżeli ich utworzenie jest przewidywane, przy czym inne lokalizacje muszą znajdować się na terenie jednostki samorządu terytorialnego dokonującej wpisu do ewidencji, a także informację o warunkach lokalowych zapewniających:

  • możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  • realizację innych zadań statutowych,
  • bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;
5) statut szkoły;
6) dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole ;
7) zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe – w przypadku szkoły niepublicznej niebędącej szkołą artystyczną;
8) w przypadku szkoły, o której mowa w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe – informację o zgodzie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na założenie lub prowadzenie szkoły niepublicznej, która nie spełnia warunków określonych w art. 14 ust. 3 ustawy;
9) dane niezbędne do wpisania szkoły do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:
1) statut szkoły podpisany przez osobę uprawnioną, opracowany zgodnie z art. 172 ustawy Prawo oświatowe, a w przypadku punktu lub zespołu przedszkolnego projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danym punkcie lub zespole wychowania przedszkolnego, opracowany na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. z 2020 r. poz. 1520),
2) listę pracowników pedagogicznych z podaniem informacji dotyczących ich kwalifikacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi, przewidzianych do zatrudnienia w szkole oraz wskazanie osoby pełniącej funkcję dyrektora szkoły (wykaz podpisany przez osobę uprawnioną; bez kserokopii świadectw i dyplomów),
3) zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe – w przypadku szkoły podstawowej,
4) informację o warunkach lokalowych – zgodnie z art. 168 ust 4 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe zapewniających:

  • możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  • realizację innych zadań statutowych,
  • bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach , przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej,
5) pozytywną opinię Mazowieckiego Kuratora Oświaty – w przypadku szkół podstawowych,
6) kopię dowodu osobistego lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – w zależności od tego, czy wpisu do ewidencji dokonuje osoba fizyczna czy prawna,
7) formularz zawierający dane niezbędne do wpisania szkoły do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (dane uzupełniające do rejestru szkół i placówek oświatowych prowadzonego przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej).

Dokumenty powinny być:
- oryginalne lub,
- poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem lub,
- oryginalne przedłożone do wglądu, aby pracownik Centrum Usług Wspólnych mógł poświadczyć ich zgodność z oryginałem.

Dane identyfikacyjne szkoły niepublicznej do Rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO) przekazuje jednostka samorządu terytorialnego dokonująca wpisu szkoły do prowadzonej przez siebie ewidencji szkół niepublicznych. Wpis szkoły do Krajowego Rejestru Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) odbywa się za pośrednictwem Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych.

Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji szkół niepublicznych wydaje Wójt Gminy Wieliszew w terminie 30 dni od daty złożenia zgłoszenia.

Wpis do ewidencji szkół niepublicznych nie podlega opłatom.