Bon Malucha - wsparcie dla rodzin z dziećmi do lat 3

Liczba odwiedzających: 6949

Czym jest „Bon Malucha”?
„Bon Malucha” jest świadczeniem pieniężnym przyznawanym Rodzinom w celu zapewnienia dzieciom w wieku od 13 miesiąca życia do dnia 31 sierpnia, w roku w którym dziecko kończy 3 lata, wybranej przez rodziców opieki, poprzez: 

  • dofinansowanie legalnego zatrudnienia niani (umowa uaktywniająca),
  • dopłatę do pobytu dziecka w żłobku niepublicznym, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego – nieotrzymujących dofinasowania z budżetu gminy Wieliszew.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać „Bon Malucha”?
Bon przysługuje Rodzicom, którzy: 
- zamieszkują na terenie gminy Wieliszew; 
- rozliczają się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie gminy Wieliszew z tym, że warunek ten nie dotyczy osób które z racji wykonywania innej pracy zarobkowej nie podlegają obowiązkowi rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych; 
- pracują zawodowo lub wykonują inną pracę zarobkową; nie korzystają z urlopu wychowawczego; 
- nie są dłużnikami gminy, gminnych zakładów budżetowych, gminnych jednostek organizacyjnych ani spółek z udziałem gminy; nie posiadają zaległych zobowiązań alimentacyjnych, 
- dziecko, na które ma być przyznany bon jest objęte opieką przez żłobek, klub dziecięcy itp. niewspółfinansowane z budżetu gminy Wieliszew .

Jak uzyskać „Bon Malucha”?
W celu przyznania Bonu Rodzic składa wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami do Centrum Usług Wspólnych (Wieliszew, ul. Janusza Kusocińskiego 1). Do wniosku należy dołączyć:
1) w przypadku zatrudnienia niani - kopię zawartej z nianią umowy uaktywniającej i kopię dokumentów potwierdzających odprowadzanie przez rodziców składek ZUS za nianię oraz zgłoszenie przez rodzica niani do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego przez ZUS - zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
2) w przypadku umieszczenia dziecka w niepublicznym żłobku lub klubie dziecięcym albo sprawowania opieki nad dzieckiem przez dziennego opiekuna w ramach miejsc niepodlegających dofinansowaniu z budżetu Gminy Wieliszew - podpisaną umowę na świadczenie opieki nad dzieckiem oraz oświadczenie wystawione przez podmiot świadczący opiekę nad dzieckiem o nieotrzymywaniu lub wysokości otrzymywanego dofinansowania na dziecko (lub miejsce dla dziecka) ze źródeł finansowych innych niż Gmina Wieliszew;
3) oświadczenie wnioskodawcy o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Wieliszew wszystkich wymienionych we wniosku członków rodziny;
4) kopię ostatniej składanej w Urzędzie Skarbowym deklaracji PIT (plus ewentualnie UPO)
5) w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko - dokumenty potwierdzające samotne wychowywanie dziecka;
6) oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu z dofinansowania kosztów opieki nad dzieckiem z innych źródeł;
7) oświadczenie rodzica o zobowiązaniu do niezwłocznego poinformowania Centrum Usług Wspólnych o wystąpieniu zmian w liczbie członków rodziny, o zaprzestaniu lub o zmianie sposobu sprawowania opieki nad dzieckiem, zmianie podmiotu sprawującego opiekę nad dzieckiem lub innych zmian mających wpływ na przysługiwanie prawa do Bonu.