Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek

Liczba odwiedzających: 2188
Wnioski o zorganizowanie lub zwrot kosztów przejazdu dzieci/uczniów z niepełnosprawnością do szkół i placówek

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością z terenu Gminy Wieliszew, zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2021, poz. 1082) mogą wystąpić z wnioskiem o zorganizowanie lub zwrot kosztów dowożenia dzieci/uczniów do najbliższych szkół lub placówek, w których realizują obowiązek przedszkolny, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki

Uprawnieni do dowozu są:
  • dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w najbliższym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego,
  • uczniowie niepełnosprawni, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, w najbliższej szkole podstawowej i gimnazjum,
  • uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w najbliższej szkole ponadgimnazjalnej, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
  • uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, uczestniczący w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych, w ośrodkach umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
  • a także dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia.
Usługa przewozowa zakupowana jest przez Centrum Usług Wspólnych w Wieliszewie w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.
Rodzice zainteresowani tą formą przewozu powinni złożyć w CUW-ie, następujące dokumenty:
- wniosek o dowóz zorganizowany,
- kopię orzeczenia o niepełnosprawności dziecka,
- aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- zaświadczenie ze szkoły placówki, do której uczęszcza lub będzie uczęszczać dziecko.

Rodzice, którzy indywidualnie chcą dowozić dziecko do szkół lub placówek otrzymują zwrot kosztów przejazdu na zasadach określonych w umowie pomiędzy działającym z upoważnienia Wójta Gminy Wieliszew dyrektorem CUW i rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.
Rodzice zainteresowani tą formą powinni złożyć w CUW-ie następujące dokumenty:
- wniosek o dowóz indywidualny,
- kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka,
- kserokopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
- zaświadczenie ze szkoły, placówki do której uczęszcza lub będzie uczęszczało dziecko,
Warunkiem korzystania z tej formy dowozu jest aby rodzice / prawni opiekunowie byli właścicielami samochodu.

Zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej 
Rodzice zainteresowani tą formą powinni złożyć w CUW-ie następujące dokumenty:
- wniosek o zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej,
- kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka,
- kserokopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
- zaświadczenie ze szkoły, placówki, do której uczęszcza lub będzie uczęszczało dziecko.