Awans zawodowy nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego - nauczyciel kontraktowy

Liczba odwiedzających: 2394
Do pobrania:
Wniosek_o_podjęcie_postępowania_egzaminacyjnego
Poniżej podane informacje dotyczą nauczycieli, którzy do 31 sierpnia 2022 r. uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego i będą ubiegać się o kolejny stopień awansu zawodowego – nauczyciela mianowanego.

Awans zawodowy nauczycieli regulują przepisy Rozdziału 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762; dalej „KN”). Poniżej przedstawiamy zarys najważniejszych informacji.
Ustawa definiuje cztery stopnie awansu zawodowego (art. 9a ust. 1 KN): 

- nauczyciel stażysta; 
- nauczyciel kontraktowy; 
- nauczyciel mianowany; 
- nauczyciel dyplomowany.

Warunkiem nadania nauczycielowi stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, odbycie stażu, zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną (art. 9b ust. 1 KN). Nauczycielom spełniającym powyższe warunki w drodze decyzji administracyjnej stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nadaje organ prowadzący szkołę (art. 9b ust. 4). Gmina Wieliszew jest organem prowadzącym dla pięciu przedszkoli, sześciu szkół podstawowych i Zespołu Szkół w Komornicy. Pełna lista jednostek dostępna jest tutaj

Komisja egzaminacyjna przeprowadza postępowanie egzaminacyjne na wniosek nauczyciela skierowany do Wójta Gminy (art. 9b ust. 2). W przypadku wniosków złożonych:
- do dnia 30 czerwca danego roku - Wójt wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku (art. 9b ust. 3 KN); 
- do dnia 31 października danego roku – Wójt wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku (art. 9b ust. 3 KN).
Dokumenty, które załącza się do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200). Zgodnie z § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia, do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego dołącza się:
 1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego - także kopię aktu nadania tego stopnia, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 2. zaświadczenie dyrektora szkoły o:
  1. wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
  2. dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,
  3. przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;
 3. kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 4. kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1730) wprowadziła istotne zmiany w procedurze awansu zawodowego. Zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 1 września 2022 r., istnieją tylko dwa stopnie awansu zawodowego: nauczyciel mianowany i nauczyciel dyplomowany. Nauczyciele, którzy uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego przed dniem 31 sierpnia 2022 r., mogą ubiegać się o kolejny stopień awansu zawodowego na zasadach określonych w art. 10 ww. ustawy:
 1. Nauczyciele, którzy do dnia 31 sierpnia 2022 r. uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego, lecz do tego dnia nie uzyskali stopnia nauczyciela mianowanego, stopień nauczyciela mianowanego uzyskują według przepisów dotychczasowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762)
 2. W przypadku nauczycieli, którzy przed dniem 1 września 2021 r. nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela mianowanego, wymiar stażu na stopień nauczyciela mianowanego skraca się o rok.
 3. W przypadku nauczycieli, którzy odbyli staż na stopień nauczyciela kontraktowego w wymiarze 12 miesięcy na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1287) i którzy nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela mianowanego przed dniem 1 września 2022 r., staż na stopień nauczyciela mianowanego trwa 9 miesięcy.
 4. Nauczyciele kontraktowi mogą ubiegać się o stopień nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2027 r.
 5. Nauczycielom, którzy do dnia 31 sierpnia 2027 r. nie uzyskają stopnia nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych, oraz nauczycielom, którzy do dnia 31 sierpnia 2022 r. nie uzyskali stopnia nauczyciela kontraktowego, do okresu odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela wlicza się okres dotychczasowego zatrudnienia nauczyciela w szkole na zasadach określonych w art. 10 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1730).
Niniejszy tekst stanowi podsumowanie najważniejszych przepisów związanych z awansem zawodowym. Po szczegółowe informacje odsyłamy Państwa do wskazanych powyżej aktów prawa.