Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok 2023/2024

Data: 27.01.2023 r., godz. 10.30    6502
Przedstawiamy Państwu zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024.
Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieliszew na rok szkolny 2023/2024.

Podstawa Prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.; dalej „ustawa”)

Dnia 20 marca 2023 r. rusza rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieliszew na rok szkolny 2023/2024. Terminy, w których będzie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne, określa harmonogram stanowiący załącznik do zarządzenia nr 13/2023 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 18 stycznia 2023 r. Internetowy system rekrutacji dostępny będzie pod adresem https://wieliszew.rekrutacje.edu.pl/ .
 
Uchwały Rady Gminy w sprawie kryteriów lokalnych:
XXXIII/288/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 24 marca 2017 r.
LII/499/2022 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 listopada 2022 r.

Informacja o wolnych miejscach w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieliszew zostanie udostępniona 15 marca 2023 r. do godz. 12.00 na stronie: www.edukacja.wieliszew.pl
Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego. Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2017 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej. Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2018 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2019 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2020 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, Wójt Gminy wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

1. Wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej można złożyć wyłącznie w terminie wynikającym z harmonogramu. Data i godzina złożenia wniosku w przedszkolu/szkole nie mają wpływu na kolejność przyjęć dzieci.

2. Zgodnie z art. 156 ust. 1 ustawy wniosek o przyjęcie można składać do trzech wybranych przedszkoli/szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne dla dzieci w określonym wieku.

3. Informacje ogólne
• W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe na terenie gminy Wieliszew:
- dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2017-2020)
oraz
- dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.
• Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Gminą Wieliszew mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.
• Dzieci urodzone w 2021 r. nie borą udziału w rekrutacji. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w 2021 r. mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat -w szczególnie uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem dysponowania przez przedszkole wolnymi miejscami.
• Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.
• Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie.
• Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji. Organizację oddziałów przedszkolnych ustala dyrektor przedszkola/szkoły.

4. Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w bieżącym roku szkolnym.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 w przedszkolu/szkole, do której uczęszcza dziecko.
Deklaracje o kontynuacji przyjmowane są w terminie od 6 marca do 10 marca 2023 r. do godz. 16:00. Deklarację składa się pisemnie lub za pośrednictwem systemu elektronicznego pod adresem https://wieliszew.rekrutacje.edu.pl/
Złożenie deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2023/2024 w danej placówce uniemożliwia udział w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

5. Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego
• Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
• We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola/szkoły (nie więcej niż trzy) według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego/-ej. Przedszkole/szkoła wskazane/-a na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywane/-a jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.
• Rodzice/prawni opiekunowie korzystający z komputera i internetu wypełniają i podpisują wniosek o przyjęcie w systemie informatycznym (profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym) – na stronie https://wieliszew.rekrutacje.edu.pl/
• Rodzice/prawni opiekunowie niekorzystający z komputera i internetu pobierają wniosek w przedszkolu/szkole. Po wypełnieniu i podpisaniu składają w placówce pierwszego wyboru. Informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor lub upoważniony pracownik szkoły/przedszkola.
• Rodzice nieposiadający możliwości podpisania wniosku elektronicznie, po wypełnieniu go w systemie, drukują go i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
• Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
• Do wniosku składanego w placówce pierwszego wyboru należy dołączyć zeskanowane lub sfotografowane dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
• Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w art. 131 ust. 2 ustawy mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata (art. 150 ust. 5 ustawy).
• Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy).
• Brak załączników wskazanych we wniosku skutkuje odrzuceniem spełniania danego kryterium przez kandydata.
• Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole wskazanej we wniosku.
• Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
- żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
- zwrócić się do Wójta Gminy o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.
W tym celu Wójt:
- korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
- może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
- może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
– Dz. U. z 2022 r. poz. 1577 z późn. zm.)
O wynikach weryfikacji oświadczeń wójt informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
• Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:
- w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe,
- w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale nr XXXIII/288/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieliszew, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 3978 i z 2022 r. poz. 13044) .
• Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
• Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do którego/-ej dziecko zostało zakwalifikowane (pisemnie lub w systemie elektronicznym).
• Dziecko zostaje przyjęte do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu.
• Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły zostaje podana do publicznej wiadomości.
• Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:
- wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola/szkoły w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
- wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia nieprzyjęcia. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego (art. 158 ust. 6-9 ustawy).

6. Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność.
• Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w placówce pierwszego wyboru wskazanej na liście preferencji.
• Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna przedszkola/szkoły wg zasad opisanych powyżej.

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy (tzw. kryteria ustawowe):
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria lokalne:
1) Dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, które ma siedzibę w obwodzie szkoły podstawowej właściwej dla miejsca zamieszkania dziecka,
2) Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni są zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą — kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko,
3) Dziecko 5-letnie ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, które ma siedzibę w obwodzie szkoły podstawowej, właściwej dla miejsca zamieszkania dziecka,
4) Dziecko, którego rodzic/opiekun prawny rozliczając podatek dochodowy, wskazuje adres zamieszkania na terenie Gminy Wieliszew,
5) Dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego o przyjęcie ubiega się kandydat,
6) Kryterium dochodowe.