Parada Talentów uczniów szkół wieliszewskich
Parada Talentów uczniów szkół wieliszewskich
Urząd Gminy Wieliszew
Urząd Gminy Wieliszew
Zielona Szkoła - wizyta uczniów szkół wieliszewskich w Gdańsku
Zielona Szkoła - wizyta uczniów szkół wieliszewskich w Gdańsku

Jesteś tutaj:

Realizacja zadań oświatowych - sprawozdania

976
W załącznikach przedstawiamy sprawozdania z realizacji zadań oświatowych w poszczególnych latach szkolnych.
Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w danym roku szkolnym wynika obecnie z dyspozycji art. 11ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.– Prawo oświatowe.
W celu wywiązania się z powyższego zobowiązania ustawowego corocznie przygotowane są informacje na temat realizacji zadań oświatowych w gminie Wieliszew, z uwzględnieniem:
- wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceum,
- działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty.