Parada Talentów uczniów szkół wieliszewskich
Parada Talentów uczniów szkół wieliszewskich
Urząd Gminy Wieliszew
Urząd Gminy Wieliszew
Zielona Szkoła - wizyta uczniów szkół wieliszewskich w Gdańsku
Zielona Szkoła - wizyta uczniów szkół wieliszewskich w Gdańsku

Jesteś tutaj:

Bezpieczny powrót do szkół i przedszkoli.

Data: 27.08.2020 r., godz. 18.30    745
Zalecenia dotyczące organizacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wieliszew od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników i rodziców lub opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego.
I. Zalecenia ogólne
1. Do szkoły/przedszkola może przychodzić tylko:
a) uczeń/pracownik zdrowy, tj. bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,
b) uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie,
c) uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.
2. Osoba przyprowadzająca ucznia do szkoły/przedszkola i odbierająca go ze szkoły/przedszkola nie może mieć objawów chorobowych wskazujących na infekcję górnych dróg oddechowych.
3. Przez objawy, o których mowa w pkt. 1a i pkt. 2, rozumie się:
- podwyższoną temperaturę ciała (od 37,8 st. C),
- ból gardła,
- kaszel,
- ból głowy i mięśni,
- problemy z oddychaniem lub duszności,
-uczucie wyczerpania,
- zaburzenia smaku i węchu.
4. Zakazuje się wstępu do szkół/przedszkoli osób z zewnątrz, a jeżeli jest to niezbędne dla funkcjonowania placówki, obowiązkowe jest stosowanie środków ochrony (maseczki, dezynfekcja rąk, dystans społeczny) w przestrzeniach ogólnodostępnych.
5. Przebywanie osób z zewnątrz możliwe jest wyłącznie w strefie wyznaczonej przez dyrektora.
6. Dopuszcza się wchodzenie do strefy wyznaczonej przez dyrektora opiekunów odprowadzających ucznia do szkoły/przedszkola, przy zachowaniu środków ochrony i dystansu społecznego minimum 1,5 m do drugiego rodzica lub pracownika.
7. Wychowawcy klas/grup zobowiązani są do ustalenia sposobu szybkiej komunikacji z opiekunami ucznia.
8. W organizacji pracy nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych należy stosować obowiązujące przepisy prawa, wytyczne i zalecenia wydawane przez Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora sanitarnego oraz stosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia.

II. Zalecenia sanitarno-higieniczne
1. W sytuacji wystąpienia objawów, o których mowa w pkt. 1a i pkt 2 możliwe jest mierzenia temperatury dziecku.
2. Przed wejściem do budynku obowiązuje dezynfekcja rąk.
3. Na terenie szkoły/przedszkola wszyscy uczniowie i pracownicy zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higieny tj. częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do szkoły, powrocie z przerwy, świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
4. Na terenie szkoły/przedszkola w przestrzeniach ogólnodostępnych rekomenduje się noszenie maseczek zakrywających usta i nos.
5. Zakładanie maseczek jest obowiązkowe w czasie dojazdu do szkoły środkami komunikacji publicznej lub transportem gminnym.
6. W budynku umieszcza się dozowniki ze środkiem odkażającym.
7. Szkoła/przedszkole są wyposażone w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania powierzchni, rąk i pomocy dydaktycznych.
8. Na terenie szkoły/przedszkola prowadzony jest codzienny monitoring prac porządkowych, w tym utrzymanie i przestrzeganie zaleceń sanitarno-higienicznych powierzchni dotykowych, w tym w szczególności: poręczy, klamek, blatów, stołów, klawiatur, myszek, włączników.
9. W toaletach umieszcza się instrukcje prawidłowego mycia rąk.
10. Przy wejściu do budynku w widocznym miejscu umieszcza się numery telefonów do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legionowie i najbliższego oddziału zakaźnego szpitala.

III. Organizacja pracy szkoły/przedszkola
1. Od 1 września 2020 r. nauka w szkołach/przedszkolach prowadzona jest w systemie stacjonarnym, zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
2. Dyrektor szkoły/przedszkola zapewnia organizację pracy swojej placówki w sposób ograniczający gromadzenie się uczniów w jednym czasie i w jednej przestrzeni, np. różne godziny rozpoczynania zajęć edukacyjnych, przerw, wydawania posiłków, przydzielenie konkretnych sal danej klasie, itp.
3. W oddziałach przedszkolnych i klasach I-III przerwy organizuje się nie rzadziej niż co 45 minut.
4. Wietrzenie sal dydaktycznych odbywa się na każdej przerwie między zajęciami edukacyjnymi.
5. Każdy uczeń posiada swoje podręczniki i przybory szkolne i nie udostępnia ich innym uczniom.
6. W celu zachowania, w miarę możliwości, dystansu społecznego ogranicza się liczbę uczniów korzystających ze świetlicy. Pierwszeństwo w korzystaniu z opieki świetlicy mają uczniowie objęci dowozem organizowanym przez gminę oraz z rodzin, w których oboje rodzice pracują i nie mają żadnej możliwości zapewnienia dziecku opieki przed i po zajęciach szkolnych.
7. Świetlice szkolne objęte są reżimem sanitarno-higienicznymi obowiązującym w szkole.

IV. W przypadku zauważenia niepokojących objawów u ucznia lub pracownika należy niezwłocznie powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Legionowie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego, 05-119 Legionowo; numer kontaktowy: 22 774 15 76.

Za wdrożenie zaleceń odpowiedzialni są dyrektorzy szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Wieliszew.
MAJĄ ONI JEDNAK PRAWO MODYFIKOWAĆ BĄDŹ WPROWADZAĆ INNE WYTYCZNE, BIORĄC POD UWAGĘ SPECYFIKĘ ZARZĄDZANYCH PRZEZ SIEBIE PLACÓWEK.