Parada Talentów uczniów szkół wieliszewskich
Parada Talentów uczniów szkół wieliszewskich
Urząd Gminy Wieliszew
Urząd Gminy Wieliszew
Zielona Szkoła - wizyta uczniów szkół wieliszewskich w Gdańsku
Zielona Szkoła - wizyta uczniów szkół wieliszewskich w Gdańsku

Jesteś tutaj:

Nowe wytyczne - rekrutacja do przedszkoli i zapisy do klas pierwszych

Data: 09.04.2020 r., godz. 09.20    6934
Przedstawiamy działania rodziców (opiekunów prawnych) związane z rekrutacją do placówek wychowania przedszkolnego oraz z zapisami do klas I szkół podstawowych.
W związku z trwającym stanem epidemii i ograniczeniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dalsze postępowanie rekrutacyjne do placówek oświatowych będzie przebiegało w następujący sposób:

1. W celu weryfikacji przez szkolne komisje rekrutacyjne złożonych wniosków wydrukowane i podpisane przez rodziców (zgodnie z wypełnionym wnioskiem – jedno lub oboje) wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie kryteriów prosimy zeskanować lub sfotografować i pliki pdf lub jpg przesłać na adres mailowy placówki pierwszego wyboru do 24 kwietnia br.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Wieliszewie - wieliszewsp@poczta.onet.pl
Szkoła Podstawowa nr 2 im Jana Pawła II w Wieliszewie - sp2@wieliszew.pl
Szkoła Podstawowa im. S. Moniuszki w Łajskach - splajski@wp.pl
Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Skrzeszewie - sp_sekretariat@op.pl
Szkoła Podstawowa im. J. Wybickiego w Janówku Pierwszym - szkolajanowek@wp.pl
Szkoła Podstawowa im. B. Sokoła w Olszewnicy Starej - spolszewnica@onet.pl
Przedszkole Samorządowe nr 1 w Wieliszewie - sekretariat@ps1.wieliszew.pl lub jkrupinska@ps1.wieliszew.pl
Przedszkole Samorządowe nr 2 w Wieliszewie - ps2wieliszew@interia.pl
Przedszkole Samorządowe nr 3 w Łajskach - kontakt@przedszkolelajski.edu.pl
Przedszkole Samorządowe w Janówku Pierwszym - psjanowek@wp.pl

2. Rodzice, którzy nie mają możliwości przesłania wniosków i załączników drogą elektroniczną, mogą złożyć je osobiście w placówkach w trakcie organizowanych w tym celu dyżurów pracowników:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Wieliszewie 9-10 kwietnia, 15-24 kwietnia w godzinach 8-12.

Szkoła Podstawowa im. J. Wybickiego w Janówku Pierwszym 9-10 kwietnia, 15-24 kwietnia w godzinach 9-13.

Szkoła Podstawowa im. B. Sokoła w Olszewnicy Starej 9-10 kwietnia, 15-24 kwietnia w godzinach 8.30-12.30.

Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Skrzeszewie (Do szkoły wchodzimy wejściem głównym, nie przedszkolnym)15.04 - 20.04 w godzinach 8:00 - 12:00, 21.04 - 24.04 w godzinach 12:00 - 16:00

Pozostałe placówki, tj: Szkoła Podstawowa nr 2 im Jana Pawła II w Wieliszewie, Szkoła Podstawowa im. S. Moniuszki w Łajskach, Przedszkole Samorządowe nr 1 w Wieliszewie, Przedszkole Samorządowe nr 2 w Wieliszewie, Przedszkole Samorządowe nr 3 w Łajskach, Przedszkole Samorządowe w Janówku Pierwszym 9 – 10 kwietnia w godz. 8-12, 15 – 24 kwietnia w godz. 13-17

Prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa. Urny lub pudełka na dokumenty będą znajdowały się w pobliżu wejść. Dokumenty składamy w zaklejonej kopercie z dopiskiem jakiej rekrutacji dotyczą (klasa I, przedszkole)

Rekomendujemy wykorzystanie drogi elektronicznej w dostarczaniu dokumentów.

3. Mamy sygnały od Państwa, że niektórzy nie czekając na dalsze wytyczne, przesłali dokumenty pocztą. W tej sytuacji prosimy o przesłanie drogą elektroniczną potwierdzenia wysłania dokumentów, a jeśli zostały wysłane listem zwykłym – o poinformowanie o tym fakcie placówki.

4. W związku z powyższym zmianie uległ harmonogram rekrutacji. Z nowymi terminami zapoznacie się Państwo tu: zmiana zarządzenia rekrutacja.

5. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów:
a) Przedszkole i oddziały przedszkolne:
Ustawowe:
• wielodzietność rodziny kandydata oświadczenie wielodzietnosc;
• niepełnosprawność kandydata - kopia orzeczenia;
• niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - kopia orzeczenia;
• niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - kopia orzeczeń;
• niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - kopia orzeczenia;
• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - oświadczenie samotne wychowywanie;
• objęcie kandydata pieczą zastępczą - kopia wyroku/decyzji.

Lokalne:
• dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, które ma siedzibę w obwodzie szkoły podstawowej właściwej dla miejsca zamieszkania dziecka — weryfikuje placówka,
• dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni są zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko - zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, albo zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzającej naukę w trybie dziennym, albo wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, albo zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
• dziecko 5-letnie ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, które ma siedzibę w obwodzie szkoły podstawowej, właściwej dla miejsca zamieszkania dziecka — weryfikuje placówka,
• dziecko, którego rodzic/opiekun prawny rozliczając podatek dochodowy, wskazuje adres zamieszkania na terenie Gminy Wieliszew — oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka, że przy rozliczaniu podatku dochodowego za rok poprzedni wskazany został adres zamieszkania w Gminie Wieliszew - oświadczenie podatek,
• dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego o przyjęcie ubiega się kandydat — oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dziecka, o kontynuacji edukacji przedszkolnej w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, przez rodzeństwo kandydata w kolejnym roku szkolnym - oświadczenie,
• wysokość dochodu na osobę w rodzinie dziecka - oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata - oświadczenie,  w załączeniu informacja jak liczyć dochód

b) Klasa I szkoły podstawowej
• rodzeństwo kandydata będzie kontynuowało edukację w szkole w roku szkolnym, którego dotyczy postępowanie rekrutacyjne - oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do wybranej szkoły,
• kandydat zamieszkuje w obwodach innych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieliszew - oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o miejscu zamieszkania kandydata w obwodach innych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieliszew,
• wielodzietność rodziny kandydata - oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o wielodzietności rodziny kandydata,
• niepełnosprawność kandydata - kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeni równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
• miejsce pracy przynajmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego znajduje się w obwodzie szkoły – zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu.

Jednocześnie informujemy, że zapisy do klas II – VIII dla nowych dzieci nie odbywają się w systemie elektronicznym. Prosimy o bezpośredni kontakt ze szkołami.

Liczymy na Państwa wyrozumiałość. W przypadku pytań i wątpliwości pozostajemy do Waszej dyspozycji :
• p. Jacek Banaszek, tel.: 22 782 29 93, e-mail: dyrektor_cuw@wieliszew.pl
• p. Łukasz Krupiński, tel.: 22 782 29 91, e-mail: lkrupinski@wieliszew.pl
CUW